Psychoterapia indywidualna i grupowa osób DDA / DDD

Terapia dotyka wspomnień, z którymi związane są uczucia wstydu, złości i lęku. Rozmowa w atmosferze zrozumienia i szacunku pomaga się od nich uwolnić, a to wzmacnia poczucie własnej wartości.

 

Problemy z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych dotykają wielu rodzin. Specyficzne jest cierpienie dzieci, które dorastając mają relację z rodzicami nie radzącymi sobie nie tylko z alkoholizmem, współuzależnieniem, ale również zwykłymi sytuacjami życiowymi. Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą szereg konsekwencji przekładających się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań jednego lub obojga rodziców, odrzucenia czy braku jednolitego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu utrudniają funkcjonowanie i są źródłem problemów.

Oczywiście, nie każde dziecko, które wychowało się w rodzinie borykającej się z poważnymi problemami (m.in. takimi jak przemoc, nieporadność życiowa, zaniedbania itp.) w wieku dorosłym będzie potrzebowało psychoterapii. Wskazaniami do niej mogą być:

 • osobiste odczucie, że negatywne doświadczenia z dzieciństwa za bardzo wpływają na obecne życie,
 • różnorodne problemy emocjonalne w bliskich związkach (np. brak zaufania, zaburzone poczucie bezpieczeństwa, wymykająca się spod kontroli złość) lub trudności z ich nawiązaniem (przez społeczne wycofanie, zamkniecie w sobie, nadmierny krytycyzm),
 • częste i silne uczucia leku, niepewności, złości, frustracji,
 • trudności z przeżywaniem i/lub wyrażaniem uczuć,
 • niskie poczucie własnej wartości, negatywny stosunek do siebie,
 • kłopoty z funkcjonowaniem w pracy (np. trudne relacje z przełożonym, nadobowiązkowość lub nieobowiązkowość),
 • zaniedbywanie realizacji własnych planów, marzeń oraz potrzeb,
 • przymus kontrolowania, lęk przed zmianą,
 • zachowania autodestrukcyjne.

Psychoterapia, w zależności od wstępnej diagnozy potrzeb zgłaszającej się osoby, może mieć formę psychoterapii indywidualnej  i/lub grupową.

Grupowa psychoterapia DDA obejmuje pracę w małej grupie (zazwyczaj 6-12 osób) nad osobistymi problemami, postrzeganiem i rozumieniem siebie, poprawą relacji z innymi, konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami oraz poprawą jakości swojego życia.

Cele terapii

Głównym celem uczestnictwa w grupie DDA jest wyzdrowienie ze skutków dorastania w rodzinie gdzie występował problem alkoholowy lub rodzinie dotkniętej inną dysfunkcją. Psychoterapia, w tym psychoterapia grupowa, pomaga odbudować zaufanie do siebie i innych. Większa świadomość świata emocji i potrzeb, a także destrukcyjnych schematów zachowań, otwiera drzwi do zmiany, umożliwia planowanie i wdrażanie zmian poza grupą terapeutyczną.

Podsumowując, cele terapii obejmują:

 • rozstanie się z dzieciństwem,
 • zmiana obrazu samego siebie poprzez refleksję nad swoimi postawami, emocjami i przekonaniami,
 • uporządkowanie obecnego życia.

Organizacja sesji

 • Cykl 20 cotygodniowych 2 – godzinnych sesji.
 • Zajęcia w małej grupie, liczącej od 6 do 12 osób – aby każdy miał możliwość wypowiadania się.
 • Grupa ma charakter zamknięty – nie można dołączyć do niej po rozpoczęciu pracy.
 • Grupa rozpocznie się po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w grupie proszone są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu pierwszej rozmowy, kwalifikującej do udziału w grupie.